Słownik techniczny od P do S

"P"

Palnik - Urządzenie do wytwarzania mieszaniny paliwa i utleniacza (powietrze lub tlen) w celu wytwarzania ciepła. Przez palnik doprowadza się substancję palną do miejsca spalania w sposób zapewniający dobre jej wymieszanie z powietrzem lub tlenem i regulowanie spalania odpowiadające wymaganym warunkom.

Palnik automatyczny - Palnik wyposażony w samoczynnie działające urządzenie służące do rozruchu, zdalnego zapalania, kontroli płomienia, kontroli ciśnienia paliwa i powietrza, sterowania i sygnalizacji oraz zawór odcinający.

Palnik gazowy inżektorowy (atmosferyczny) - Palnik w którym paliwo gazowe wypływające z dyszy inżektora do mieszalnika zasysa powietrze pierwotne niezbędne do spalania.
Palnik nadmuchowy ( ciśnieniowy) - palnik dwuprzewodowy podający w sposób wymuszony paliwo i powietrze niezbędne do spalania paliwa.

Palnik ThermoStar - Nowoczesny palnik chłodzony wodą umożliwia uzyskanie niskiej temperatury spalin. Dzięki temu Cerastar ma bardzo niską emisję substancij szkodliwych NOx i spełnia rygorystyczne normy Znaku Błękitnego Anioła. Palnik zamontowany jest w kotle na specjalnych zaczepach. Dzięki temu montaż i demontaż palnika odbywa się błyskawicznie co jest dużym udogodnieniem podczas wszelkich czynności serwisowych.

Parownik inaczej wymiennik ciepła - w którym następuje całkowite wyparowanie czynnika chłodniczego i związane z tym pobranie zakumulowanej energii słonecznej z medium po stronie dolnego źródła ciepła (grunt lub powietrze).

Pelet (pellet) - jest paliwem stałym pochodzenia roślinnego. Najcenniejszą, tzn. najbardziej kaloryczną biomasą są odpady drzewne: trociny, ścinki i wióry. Z racji tego, iż pelet wytwarzany jest z drewna zaliczany jest do Odnawialnych Źródeł Energii.

Pion gazowy - Pionowy przewód instalacji gazowej doprowadzający gaz na poszczególne kondygnacje budynku.

Płomyk dyżurny - Niewielki płomyk, przy głównym palniku urządzenia gazowego, służący do zapłonu palnika głównego. Aby urządzenie gazowe było w ciągłej gotowości do pracy, płomyk dyżurny musi być cały czas zapalony.

Połączenie PE/Stal - Element wyposażenia przyłącza gazowego lub odcinka instalacji wykonanego z rur polietylenowych, zlokalizowanego poza obiektem budowlanym, który pozwala na połączenie przewodu polietylenowego z przewodem stalowym.

Pomieszczenie kotła (kotłów) - Ppomieszczenie, w którym zainstalowano kocioł (rzadziej większą liczbę kotłów), a które to pomieszczenie nie służy wyłącznie celom kotłowni (np. kuchnia w mieszkaniu, pomieszczenie warsztatowe, pralnia lub garaż w jednorodzinnym budynku mieszkalnym).

Pomieszczenie zagrożone wybuchem - Pomieszczenie, w którym może wytworzyć się mieszanina wybuchowa, powstała z wydzielającej się takiej ilości palnych gazów, par, mgieł lub pyłów, której wybuch mógłby spowodować przyrost ciśnienia w tym pomieszczeniu przekraczający 5 kPa. Wytyczne w zakresie określania przyrostu ciśnienia w pomieszczeniu, jaki mógłby zostać spowodowany przez wybuch, zawiera załącznik do Rozporządzenia MSWiA z 16.06.2003 (Dz. U. Nr 121, poz. 1138).

Próba ciśnieniowa - Zastosowanie ciśnienia próbnego w sieci gazowej, przy którym sieć gazowa daje gwarancję bezpiecznego funkcjonowania.

Próba szczelności - Próba przeprowadzana w celu sprawdzenia, czy sieć gazowa spełnia wymagania szczelności na przecieki paliwa gazowego.

Prędkość spalenia gazu - określa z jaką prędkością przesuwa się płomień względem palnej mieszaniny gazu i powietrza lub tlenu, [m/s]. Prędkość spalania gazu zależy od składu mieszaniny gazu palnego z powietrzem. Dla każdego gazu palnego istnieje taki skład, dla którego prędkość spalania przybiera wartość największą, zwaną maksymalną prędkością spalania.

Przerywacz ciągu kominowego - Urządzenie służące do stabilizacji wielkości ciągu kominowego oraz zabezpieczające przed niepożądanym powstawaniem wstecznego przepływu spalin w kotle. Przerywacze ciągu są obowiązkowymi elementami w przypadku gazowych urządzeń grzewczych z otwartą komorą spalania, z palnikami atmosferycznymi i stanowią nieodłączną część składową kotła grzewczego. Przerywacz ciągu tworzy połączenie między spalinami i powietrzem w pomieszczeniu. Przez to zapewnia on prawidłowy przebieg procesu spalania, niezależnie od tego, czy ciąg w kominie jest zbyt duży, czy też tworzą się tam zatory w przepływie spalin, albo dochodzi do cofania się spalin. W przerywaczu kotła zamontowany jest czujnik wypływu spalin kotła.

Przestrzeń spalinowa kotła - Przestrzeń w kotle obejmująca komorę spalania i kanały spalinowe wymiennika ciepła od komory spalania do króćca odprowadzania spalin. W wypadku kotłów z komorowymi przerywaczami ciągu znajdującymi się; w gabarycie kotła, aż do tego przerywacza.

Przewody powietrzno spalinowe - Stosowane do kotłów z zamkniętą komorą spalania przewody koncentryczne, służące do doprowadzenia powietrza z zewnątrz budynku i odprowadzenia spalin na zewnątrz. Zintegrowane przewody spalinowe i powietrzne umieszczone są współosiowo.

Przyłącze - Odcinek sieci gazowej od gazociągu zasilającego do kurka głównego wraz z zabezpieczeniem włącznie, służący do przyłączania instalacji gazowej znajdującej się na terenie i w obiekcie odbiorcy.

Punkt rosy - Temperatura (temperatura punktu rosy), w której podczas izobarycznego ochładzania pary nienasyconej (zawariej w wilgotnym gazie) przechodzi ona w stan nasycenia i pojawiają się pierwsze krople cieczy.

Płynna modulacja mocy - Moc urządzenia jest zmienna (np. w zakresie 30 % - 100 % mocy) i dostosowuje się automatycznie do rzeczywistego zapotrzebowania na ciepło.

Pompa cyrkulacyjna - W instalacji przygotowującej ciepłą wodę użytkową występuje pompa cyrkulacyjna. Jej zadaniem jest zapewnienie ciągłego obiegu wody użytkowej (cyrkulacji) od grzejnika do kotła. Pompa taka zapewnia utrzymanie stałej temperatury wody. Niezwykle ważne dla komfortowego i oszczędnego ogrzewania jest to, aby kocioł c.o. posiadał wbudowaną pompę cyrkulacyjną z elektroniczną modulacją. Wówczas praca pompy jest niezwykle cicha oraz dzięki elektronicznej modulacji pompa zużywa znacznie mniej energii w porównaniu z np. pompą trójbiegową. Kotłem posiadającym pompę cyrkulacyjną z elektroniczną modulacją jest m.in. Cerapur Comfort, Cerapur Modul oraz Cerapur Modul Solar.

"R"

Reduktor ciśnienia gazu - Urządzenie służące do obniżania i stabilizacji ciśnienia gazu dostarczanego w wymaganej ilości do instalacji gazowej;

Regulator pogodowy - Regulator ze zdalnym czujnikiem temperatury zewnętrznej, regulujący temperaturę z kotła na wyjściu do c.o., w zależności od temperatury zewnętrznej (przy niższej temperaturze zewnętrznej - wyższa temperatura zasilania c.o. i odwrotnie). Każdy regulator pogodowy Junkers zapewania optymalne wykorzystanie energii a tym jej oszczędne wykorzystanie.

Regulator pokojowy - Regulator z wbudowanym czujnikiem temperatury, montowany w ogrzewanym pomieszczeniu i sterujący pracą kotła w zależności od temperatury w pomieszczeniu. Niektóre z nich posiadają wbudowany programator, umożliwiający zaprogramowanie czasów pracy urządzenia grzewczego. Regulatory pokojowe Junkers to idealne rozwiązanie dla Użytkowników ceniących komfort oraz oszczędność.

Rekuperacja - W wymienniku centrali wentylacyjnej ciepłe powietrze wywiewane z pomieszczeń ogrzewa powietrze nawiewane spoza budynku. Ten proces to odzysk ciepła. W domowych centralach wentylacyjnych używane są do tego rekuperatory lub wymienniki rotacyjne.Proces odzysku ciepła z powietrza wywiewanego z pomieszczeń przez powietrze nawiewane spoza budynku. W domach do tego celu służą domowe centrale wentylacyjne tzw. Wymiennik (rekuperator) zbudowane z wielu równolegle ustawionych płyt. Ciepło z powietrza usuwanego przenika przez płyty i ogrzewa powietrze nawiewane, ale oba strumienie się nie mieszają. Nie ma zatem możliwości przenikania zanieczyszczeń i zapachów z powietrza usuwanego do nawiewanego. Sprawność wymienników sięga 60%. Łącząc je szeregowo, można zwiększyć sprawność odzysku ciepła (niestety, jedynie chwilową, a nie średnią dla całego roku) do ponad 80%.

Rura osłonowa - Przewód rurowy z materiału niepalnego, chroniący przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych, wewnątrz którego umieszczony jest przewód instalacji gazowej;

"S"

Skrzyniowy przerywacz ciągu - Urządzenie służące do stabilizacji pracy kilku urządzeń z palnikami inżektorowymi podłączonych do wspólnego kanału spalinowego, a także zabezpieczające przed powstaniem wstecznego przepływu spalin.

Solanka - medium nośnika ciepła, w postaci mieszaniny substancji niezamarzającej, które transportuje energię cieplną do zasobnika ciepła. To medium cyrkuluje w pompach typu solank/woda, w sondzie gruntowej lub kolektorze gruntowym.Nośnik ciepła (solanka) aby posiadać właściwości mrozoodporne musi mieć stężenie 25%, aby osiągnąć mrozoodporność do -140C. Innym medium w przypadku pomp ciepła jest powietrze.

SolarInside - ControlUnit - o system regulacyjny, który optymalizuje współpracę instalacji solarnej i urządzenia grzewczego. Pozwala on na maksymalne wykorzystanie energii słonecznej.
Sposób działania: Inteligentna technologia systemu odczytuje i zapisuje w pamięci dane pogodowe i podczas pracy systemu porównuje z aktualnymi warunkami pogodowymi. W wyniku tego procesu, określone zostaje prawdopodobieństwo uzysku solarnego, dzięki czemu temperatura w zasobniku ciepłej wody użytkowej i/lub krzywa grzania dla instalacji c.o. może zostać obniżona a w tym czasie urządzenie grzewcze może nie pracować, lub pracować z odpowiednio obniżoną mocą.
Współpraca z urządzeniami: Solar ControlUnit Inside działa wyłącznie z urządzeniami marki Junkers, które wyposażone są w automatykę BOSCH Heatronic®3. W chwili obecnej są to następujące typy kotłów: Ceraclass Excellence, Cerapur Smart, Cerapur Acu, Cerapur Comfort, Cerapur Modul, Cerapur Modul Solar).
Korzyści: System pozwala osiągnąć dodatkowe oszczędności do 15% w przypadku przygotowania ciepłej wody użytkowej i do 5% oszczędności w przypadku pracy instalacji c.o.

Spalanie ustybilizowane - Kontrolowana reakcja spalania mieszaniny powietrza i gazu w urządzeniach dostosowanych do tego celu, przy zachowaniu stałej prędkości rozprzestrzeniania się płomienia i stałego ciśnienia gazów spalinowych.

Spalanie wybuchowe (detonacyjne) - Gwałtowna reakcja spalania mieszaniny powietrza i gazu związana z niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się płomienia i rozpręzeniem powstałych gazów spalinowych.

Sprężarka typu Scroll - urządzenie do sprężania gazów lub czynnika chłodniczego. Składa się z dwóch połączonych spiral, z których jedna jest nieruchoma,a druga porusza się ruchem okrężnym wewnątrz tej pierwszej. Podczas pracy spirale stykają się wielokrotnie i tworzą wewnątrz zwojów wiele, stale zmniejszających się komór, przez co następuje sprężanie czynnika chłodniczego. Sprężona substancja przedostaje się do centranej części urządzenia, skąd przechodzi do dalszego układu pomp ciepła.

Sprzęgło hydrauliczne - Sprzęgła hydrauliczne przeznaczone są do rozdzielenia obiegu kotłowego i grzewczego. Stosowane są w układach średniej i dużej mocy, składających się z jednego lub wielu kotłów oraz jednego lub wielu obiegów grzewczych. Zapewniają niezależność działania wyżej wymienionych obiegów bez konieczności równoważenia przepływów. Celowe jest stosowanie sprzęgła hydraulicznego w instalacjach c.o. o dużych pojemnościach zładów grzewczych (np podczas modernizacji instalacji centralnego ogrzewania)

Średnica równoważona czopucha - Jest to średnica przewodu o przekroju kołowym, który przy przepływie powietrza z tą samą prędkością co w przewodzie (czopuchu) o przekroju prostokątnym stawia taki sam jednostkowy opór tarcia.

Strata kominowa - Stratę kominową wyraża w stosunku procentowym ta część energii cieplnej paliwa, która jest unoszona przez spaliny do komina na skutek określonej, wyższej od otoczenia temperatury spalin. Energia stracona w spalinach jest zwykle wykorzystywana do wytwarzania ciągu kominowego i pokonywania oporów aerodynamicznych w kanałach spalinowych kotła i komina.

Strefa zagrożenia wybuchem - Rozumie się przez to przestrzeń, w której może występować mieszanina wybuchowa substancji palnych z powietrzem lub innymi gazami utleniającymi, o stężeniu zawartym między dolną i górną granicą wybuchowości. Klasyfikację stref zagrożenia wybuchem określa Polska Norma dotycząca zapobiegania wybuchowi i ochronie przed wybuchem6. W pomieszczeniu należy wyznaczyć strefę zagrożenia wybuchem, jeżeli może w nim występować mieszanina wybuchowa o objętości co najmniej 0,01 m3 w zwartej przestrzeni.

System odprowadzenia spalin LAS - Stosowany w budownictwie wielorodzinnym zbiorczy przewód powietrzno-spalinowy, do którego można podłączyć większą ilość urządzeń gazowych. System ten jest bezpieczny (praca kotłów niezależna od powietrza w pomieszczeniu) i oszczędzający miejsce w budynku (jeden przewód dla wszystkich urządzeń, zamiast oddzielne przewody dla każdego urządzenia gazowego).

Świadectwa energetyczne - czyli dokumenty mówiące o zużyciu energii przez budynek – od 1 stycznia 2009 roku zaczną obowiązywać świadectwa energetyczne dla budynków i mieszkań, które będą sprzedawane lub wynajmowane. Jest to efekt wdrożenia unijnej dyrektywy. Od początku 2009 roku mieszkania i domy, a także magazyny oraz powierzchnie biurowe, które będą sprzedawane lub wynajmowane, muszą posiadać świadectwo energetyczne. O konieczności wprowadzenia świadectw energetycznych dla budynków mówi unijna dyrektywa z 2003 roku która w Polsce miała być wprowadzona w życie ponad dziewięć miesięcy temu. Na razie jest gotowy projekt stosownej ustawy. Przepisy mają wejść w życie na początku 2009 roku.