Warunki gwarancji

 1. Firma Bosch Sp. z o.o., zwana dalej gwarantem, udziela gwarancji, na sprawnie działające urządzenia grzewcze wraz z osprzętem na 24 miesiące od dnia pierwszego uruchomienia zestawu, lecz nie dłużej niż na 30 miesięcy od dnia zakupu (oznacza to, że bez utraty części gwarancji, Klient ma pół roku na wykonanie wszelkich prac przygotowujących do używania urządzenia)
 2. Warunki realizacji świadczeń gwarancyjnych
  • posiadanie prawidłowo wypełnionych i ostemplowanych przez Sprzedawcę karty gwarancyjnej, karty uruchomienia i kuponów gwarancyjnych
  • posiadanie dowodu zakupu urządzenia
  • dokonanie pierwszego uruchomienia przez Autoryzowany Serwis i poświadczenie tego faktu w karcie gwarancyjnej. Koszt uruchomienia zestawu z wyłączeniem dojazdu Autoryzowanego Serwisanta oraz prac instalacyjnych, pokrywa producent (po spełnieniu wymogów opisanych w punktach 2a i 2b karty gwarancyjnej)
  • posiadanie protokołu serwisowego pierwszego uruchomienia
  • montaż i eksploatacja zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami producenta, zawartymi w instrukcji obsługi, która jest integralną częścią warunków gwarancji
 3. Producent przedłuża gwarancję na urządzenie (z wyłączeniem osprzętu) na kolejne okresy roczne, aż do upływu 5-tego roku gwarancji, w przypadku spełnienia nastepujących warunków:
  • spełnienie warunków uprawniających do dwóch pierwszych lat gwarancji
  • w ciągu trwania ostatnich 3 miesięcy okresu gwarancyjnego wykonanie przez Autoryzowany Serwis Junkers płatnego przeglądu technicznego urządzenia
  • podpisanie Umowy Serwisowej Przedłużenia Gwarancji
 4. W okresie gwarancji gwarant zobowiązuje się do bezpłątnego usunięcia wszelkich usterek wynikających z ukrytych wad materiałowych lub konstrukcyjnych urządzeń.
 5. Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wszelkich usterek w pracy urządzenia niezwłocznie po ich zgłoszeniu na numer Junkers-Serwis 801 300 810 lub do najbliższego Autoryzowanego serwisu.
 6. Gwarancja nie obejmuje usterek wynikających z:
  • użytkowania urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem lub instrukcją obsługi
  • wykonania przez osoby nieuprawnione napraw i przeróbek
  • zanieczyszczenia gazu, wody lub powietrza
  • niewłaściwego napięcia elektrycznego
  • niewłaściwego ciśnienia gazu w sieci
  • niewystarczającego ciągu kominowego
  • nieprawidłowego napełnienia instalacj
  • wad instalacji do której urządzenia są przyłączone
  • zużycia materiałów eksploatacyjcnych takich jak: baterie, uszczelki, uszczelnienia, bezpieczniki, elektrody itd.,
  • innych uszkodzeń powstałych nie z winy producenta urządzenia.
 7. Prace serwisowe związane z czyszczeniem, konserwacją i okresową regulacją urządzeń, realizowane na koszt Użytkownika.
 8. Gwarancja obejmuje urządzenie zakupione i uzytkowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w miejscu gdzie dokonano pierwszego uruchomienia
 9. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień Kupującego, wynikających z niezgodności towaru z umową.