Słownik techniczny od G do I

"G"

Gazociąg - Rurociąg wraz z wyposażeniem, służący do przesyłania i dystrybucji paliw gazowych.

Gaz płynny LPG - Gaz węglowodorowy jednorodny lub jego mieszaniny zawierające w swoim składzie głównie propan i butan;

Gęstość obciążenia ogniowego - Energia cieplna, wyrażona w megadżulach, która może powstać przy spaleniu materiałów palnych znajdujących się w pomieszczeniu, strefie pożarowej lub składowisku materiałów starych, przypadająca na jednostkę powierzchni tego obiektu, wyrażona w metrach kwadratowych.

Górne źródło ciepła - To jeden z trzech integralnych elementów instalacja c.o. pompy ciepła.
Przyjęto, iż początek źródła górnego zaczyna się od króćców skraplacza pompy ciepła poprzez zasobnik buforowy, popmy i zawory regulacyjne oraz odbiornik ciepła,tj. instalację wewnętrzną centralnego ogrzewania z pompami obiegowymi i zaworami regulacyjnymi.

Granice zapłonu (zapalność) gazu GM - Wyrażają zawartości procentowe, pomiędzy którymi zachodzi proces spalania tej mieszaniny [% obj.]

Gruntowa pompa ciepła - zwana także pompą geotermiczną - wykorzystuje ciepło gruntu do ogrzewania domów i podgrzewania wody. Pobór ciepła odywa się w sposób powierzchniowy lub głębinowy. W naszej ofercie posiadamy dwa modele pomp ciepła: linii TM z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. orazl inii TE z wbudowanym zaworem trójdrogowym oraz przyłączem podgrzewacza c.w.u.

Grupa bezpieczeństwa - Element instalacji c.o. / c.w.u. chroniący ją przed nadmiernym ciśnieniem i składa się z:

  • zaworu bezpieczeństwa,
  • odpowietrznika,
  • rury grubościennej manometru.
  • króciec pomiarowo-kontrolny,
  • zawór zwrotny (nie dopuszcza, aby podgrzana woda wracała do zimnej części jej sieci),
  • manometr lub jego przyłącze,
  • lejek odpływowy.

Dodatkowym wyposażeniem grupy bezp. jest reduktor ciśnienia. W zależności od typu insdtalacji oraz urządzenia JUNKERS ma w swojej ofercie kilka grup bezpieczeństwa.

Grzejnik pokojowy - Do grzejników pokojowych zalicza się różne rodzaje radiatorów żeliwnych i stalowych, grzejniki płytowe, konwektory oraz specjalne odmiany konstrukcyjne grzejników, jak np. grzejniki łazienkowe w postaci suszarek do ręczników. Grzejnik pokojowy oddaje ciepło poprzez konwekcję (unoszenie się ciepłego powietrza) i poprzez promieniowanie.

"H"

Histereza grzania - Wartość o jaką musi spaść temperatura np. w instalacji c.o. lub w zasobniku c.w.u., aby została załączona pompa w celu dogrzania wody w instalacji lub zaasobniku. Im większa histereza (różnica między temperaturą włączania i wyłączania grzania) tym kocioł (pompa ciepła) dłużej podgrzewa wodę, ale jednocześnie po cyklu pracy dłuższą przerwę w grzaniu.

HT-BUS - niskonapięciowa szyna danych występująca w kotłach m.in. Cernorm zapewniająca cyfrową wymianę danych. Dzięki HT - BUS dane między np. kotłem a regulatorem przekazywane są szybko i precyzyjnie i bez zakłóceń.

"I"

Indukcyjność w ogrzewaniu - Nagrzewanie indukcyjne jest to nagrzewanie elektryczne polegające na generacji ciepła przy przepływie prądów wirowych wywołanych zjawiskiem indukcji elektromagnetycznej w elementach sprzężonych magnetycznie.
Urządzeniami wykorzystującymi indukcyjność w ogrzewnictwie są m.in.:

  • piece indukcyjne
  • nagrzewnice indukcyjne

Instlacja gazowa - Urządzenia gazowe z układami połączeń między nimi, zasilana z sieci gazowej, znajdujące się na terenie i w obiekcie odbiorcy.

Instalacja odprowadzania spalin - Zespół przewodów i urządzeń służący do odprowadzania spalin od króćca kotła do wylotu spalin.