Słownik techniczny od M do O

"M"

Maksymalne chwilowe zużycie gazu - Ilość gazu zużywana w jednostce czasu przez urządzenie lub zespół urządzeń gazowych jednego odbiorcy lub grupy odbiorców, obliczone z uwzględnieniem charakterystyki użytkowania urządzeń, liczby, rodzaju i nominalnego obciążenia cieplnego urządzeń, jednoczesności ich pracy itp. – wielkość najczęściej określana w m3/h;

Maksymalna temperatura płomienia - Stopień wykorzystania ciepła spalania gazu jest tym wyższy, im wyższa jest temperatura płomienia. Wysoka temperatura płomienia ma szczególne znaczenie w przemyśle, w wypadku wykorzystywania płomienia gazowego w wysokotemperaturowych procesach technologicznych.

Minimalny przepływ - Jest to ilośc wody znajdująca się w sieci wodociągowej niezbęda to uruchomienia podgrzewacza przepływowego.

"N"

Naczynie wzbiorcze przeponowe - kompensuje zmiany objętości wody grzewczej wynikające ze zmian jej temperatury. Brak naczynia wzbiorczego powodowałby ciągły wypływ nadmiaru wody poprzez zawór bezpieczeństwa. W naczyniu wzbiorczym znajduje się membrana oddzielająca od siebie przestrzenie wypełnione wodą i gazem (azotem). Stosuje się różne typy naczyń: do instalacji c.o. oraz do instalacji wody użytkowej.

Nawiew bezpośredni - Doprowadzenie powietrza do pomieszczenia bezpośrednio z zewnątrz budynku przez otwór wykonany w zewnętrznej ścianie lub przez nieszczelności stolarki okiennej.

Nominalne obciążenie cieplne - Moc urządzenia gazowego w warunkach standardowej pracy przy jego najwyższej sprawności; wielkość określana przez producenta w kW;

Normatywny współczynnik sprawności - wg DIN (sprawność średnioroczna) wprowadzono, aby móc porównywać różne typy kotłów grzewczych, z punktu widzenia wykorzystywania przez nie energii. Normatywny współczynnik sprawności stanowiąc miarę efektywności kotła grzewczego, informuje ile procent doprowadzonej energii w ciągu całego roku zostaje przetworzone w użyteczne ciepło grzewcze. Na wartość normatywnego współczynnika sprawności w zasadniczy sposób wpływa wielkość powstających podczas eksploatacji kotła strat kominowych oraz strat powierzchniowych.

"O"

Obciążenie ogniowe - Energia cieplna, wyrażona w jednostkach SI, całej zawartości przestrzeni, włączając okładziny i wykładziny ścian przegród, podług i sufitów, przypadająca na jednostkę powierzchni podłogi.

Obliczeniowe natężenie przepływu gazu - określone dla odpowiedniej liczby odbiorców zasilanych z danej instalacji, uwzględniające charakterystykę poboru gazu, jednoczesność pracy urządzeń gazowych i cel użytkowania gazu; wielkość ta, określona w m3/h, na ogół jest równoważna z maksymalnym chwilowym zużyciem gazu;

Odległość bezpieczna przewodów gazowych - Odległość usytuowania przewodów gazowych od przewodów lub urządzeń innych instalacji oraz elementów wyposażenia obiektu budowlanego, gwarantująca ich bezpieczne użytkowanie.

Odporność ogniowa - Zdolność konstrukcji lub elementu budynku poddanego działaniu zminimalizowanych warunków fizycznych do spełniania w określonym czasie wymagań dotyczących nośności ogniowej i/lub szczelności ogniowej oraz innych wymaganych właściwości.

Odporność ogniowa elementów budynku - Zdolność elementu do spełniania określonych wymagań w znormalizowanych warunkach fizycznych, odwzorowujących porównawczy przebieg pożaru; miarą odporności ogniowej jest, wyrażony w minutach, czas od początku badania do chwili osiągnięcia przez element próbny jednego z trzech stanów granicznych: * nośności ogniowej, * izolacyjności ogniowej, * szczelności ogniowej.

Odwadniacz - Element wyposażenia instalacji gazowej montowany w jej najniższym punkcie, najczęściej pod pionem, mający na celu zbieranie skroplin wody lub gazu w postaci ciekłej, wydzielających się z gazu palnego.

Ogrzewanie mieszane - Łączy ogrzewanie podłogowe i grzejnikowe dobierane odpowiednio dla indywidualnych potrzeb każdego inwestora. Do niedawna instalowanie systemu mieszanego ogrzewania wiązało się z wysokimi kosztami finansowymi, a w rezultacie często rezygnowano z systemu podłogowego nawet w pomieszczeniach takich jak łazienki.

Osłona termiczna spalin - ATB - osłona termiczna spalin umożliwia przezbrojenie kotła z niskotemperaturowego na standardowy

OZE - Odnawialne Źródła Energii - źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także z biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych. JUNKERS jako wiodący producent wykorzystujący najnowsze zdobycze techniki oferuje swoim Klientom produkty wykorzystujące OZE: pompy ciepł a, kolektory słoneczne oraz kotły do spalania biomasy.