FAQ

Serwis/Konserwacja

Czy pierwsze uruchomienie urządzenia jest bezpłatne?

Koszt pierwszego uruchomienia kotłów gazowych oraz pomp ciepła pokrywa producent. Pierwsze uruchomienia są dokonywane przez Autoryzowany Serwis Junkers.

Pierwsze uruchomienie obejmuje:

 • podłączenie doprowadzonych do urządzeń przewodów elektrycznych,
 • kontrolę podłączeń urządzenia głównego oraz urządzeń dodatkowych,
 • włączenie urządzeń,
 • regulacją parametrów grzewczych,
 • kontrolę poprawność działania,
 • sprawdzenie zabezpieczeń,
 • zapoznanie użytkownika z działaniem urządzeń.
Jak często należy dokonywać konserwacji urządzenia grzewczego?

Częstotliwość konserwacji w dużej mierze uzależniona jest od warunków, w jakich pracuje dane urządzenie grzewcze. Podstawowe czynności konserwacyjne to:

 • utrzymanie urządzenia w czystości
 • wymiana zużytych podczas eksploatacji części.

Zalecane jest, aby konserwacja była wykonywana nie rzadziej niż raz do roku.
W celu wykonania przeglądu technicznego można skorzystać z usług Autoryzowanego Serwisu Junkers

Jakie korzyści wynikają z regularnych konserwacji?

Zastanawiając się nad potrzebą wykonania konserwacji urządzenia gazowego, powinno się wziąć pod uwagę dwie zasadnicze korzyści:

 • większe bezpieczeństwo eksploatacji – po sprawdzeniu kotła lub termy przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, zyskujemy spokój i bezpieczeństwo. Należy pamiętać w tym miejscu o naczelnej zasadzie: urządzenia gazowe są bezpieczne w użytkowaniu, pod warunkiem poprawnego zaprojektowania, zainstalowania i ich prawidłowej eksploatacji. W przeciwnym wypadku, przy wystąpieniu nieprawidłowości stanowią one poważne zagrożenie dla ich użytkowników,
 • niższe rachunki - niekonserwowane urządzenia gazowe, to wyższe rachunki (zabrudzony wymiennik czy palnik ma niższą sprawność).

Instalacja

Czy kocioł lub termę można zainstalować nad wanną?

Wszystkie podgrzewacze przepływowe wody marki Junkers (za wyjątkiem term z zamkniętą komorą spalania: Celsius i Celsius Plus) można montować nawet bezpośrednio nad wanną (strefa 1) i nie jest wymagane spełnienie dodatkowych warunków, ponieważ maksymalne napięcie zasilania wynosi 1,5 V, więc nie ma niebezpieczeństwa porażenia prądem.
Kotły dwufunkcyjne są zasilane napięciem 230V, nie mogą być zatem montowane w łazienkach w dowolnym miejscu.

Reguluje to norma PN-IEC 60364-7-701 :1999 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

 • Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji.
 • Pomieszczenia wyposażone w wannę i/lub basen natryskowy”.

Wszystkie kotły dwufunkcyjne marki Junkers mają stopień ochrony IPX4 i zgodnie z w/w normą można je montować w łazience w strefie 2 i w dalszych strefach. Strefa 2 obejmuje powierzchnię ścian o szer. 0,6m przylegająca do krawędzi wanny od zewnętrznej strony.

Zgodnie z tą normą muszą być spełnione jeszcze dodatkowe warunki:

 • części przewodzące i obce kotła zostaną podłączone do lokalnego układu połączeń wyrównawczych
 • oprzewodowanie zostanie wykonane zgodnie z ww. normą
 • w strefie 2 nie zostanie zainstalowany osprzęt łączeniowy
 • obwód elektryczny zasilania kotła będzie wyposażony w wyłącznik różnicowoprądowy o znamionowym prądzie zadziałania nie większym niż 30 mA.

Za podłączenia elektryczne zgodne z aktualnymi przepisami odpowiedzialny jest elektryk z odpowiednimi uprawnieniami.
W przypadku wykonywania montażu kotła dwufunkcyjnego w łazience, zalecamy dokładne zapoznanie się ze wszystkimi postanowieniami w/w normy.

Czy kocioł można zainstalować w kuchni?

Aby zainstalować kocioł w kuchni, należy spełnić odpowiednie wymagania, które określają polskie przepisy. Kuchnia, w której instaluje się urządzenie gazowe z odprowadzeniem spalin na zewnątrz budynku, musi być takiej wielkości, aby na każdy metr sześcienny kubatury przypadało nie więcej niż 4650 W obciążenia cieplnego. Kubatura pomieszczenia nie może być jednak mniejsza niż 8 m3 w przypadku urządzeń z otwartą komorą spalania i nie mniej niż 6,5 m3 w przypadku zamkniętej komory spalania tzw. „turbo”. (zgodnie z Dz.U.02.75.690 par 172). Sprawa wygląda inaczej, jeśli w kuchni oprócz urządzenie gazowego pobierającego powietrze do spalania z pomieszczenia i z odprowadzeniem spalin na zewnątrz budynku (np. kotła dwufunkcyjnego) znajduje się urządzenie gazowe bez odprowadzenia spalin (czyli najczęściej kuchnia gazowa do gotowania). Wtedy obciążenie cieplne pochodzące od obu urządzeń nie może przekroczyć 930 W na każdy metr sześcienny kuchni. Na przykład, jeśli chcemy zainstalować kocioł dwufunkcyjny o mocy 24 kW i kuchenkę do gotowania (moc 4 palnikowej kuchenki wynosi ok. 6 kW), to łączne obciążenie cieplne wynosi 30 kW. Przy wysokości kuchni 2,5 metra minimalna jej powierzchnia wynosi: 30 000 W/(93 0W/m3 x 2,5 m) = 12,9 m2.

Czy termę lub kocioł można zabudować w szafce?

Kocioł lub podgrzewacz mogą być zabudowane, lecz należy zwrócić uwagę, aby zapewnić im możliwość poprawnej pracy. Trzeba pamiętać o tym, że musi być zapewniony dostęp świeżego powietrza do spalania. Nie należy montować dna i sufitu szafki pozostawiając boki i drzwiczki. Można zastosować ażurowe drzwiczki tak, aby minimalna sumaryczna powierzchnia otworów wynosiła min 600 cm2. Tylko w przypadku kotłów z zamkniętą komorą spalania, powietrze dostarczane jest niezależnym przewodem i nie potrzeba wykonywać dodatkowego otworu. Dodatkowo należy pamiętać, aby po bokach zostawić minimalną przestrzeń serwisową, która jest określona w instrukcji każdego urządzenia.

Dlaczego montażu powinien dokonać Autoryzowany Instalator?

Zalecamy, aby montaż kotła był wykonany przez Autoryzowanego Instalatora, gdyż posiada on kompletną dokumentację techniczną i jest przeszkolony w zakresie montażu naszych urządzeń. Dodatkowo, jeżeli montaż zostanie wykonany przez Autoryzowanego Instalatora, może on dokonać wstępnego rozruchu urządzenia. W tym przypadku, Autoryzowany Serwisant pierwsze uruchomienie może wykonanać w ciągu 14 dni od daty rozruchu.

Jaka powinna być wielkość pomieszczenia, w którym zainstalowane jest urządzenie gazowe?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury "W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie", maksymalne obciążenie cieplne przypadające na 1m3 kubatury pomieszczenia, w którym są zainstalowane urządzenia gazowe pobierające powietrze do spalania z tego pomieszczenia, nie moze przekraczać:

 • 350W - dla pomieszczenia na stały pobyt ludzi oraz wnęki kuchenne połączone z przedpokojem
 • 4650W - dla pomieszczenia nieprzeznaczonego na stały pobyt ludzi, w tym pomieszczenia kuchenne w mieszkaniach.

Kubatura pomieszczeń, w których instaluje się urządzenia gazowe, nie może być mniejsza niż:

 • 8m3 w przypadku urządzeń pobierających powietrze do spalania z tych pomieszczeń tj. z otwartą komorą spalania,
 • 6,5m3 w przypadku urządzeń z zamkniętą komorą spalania, tzw. „turbo"
Kto może zainstalować urządzenie marki Junkers?

Urządzenie grzewcze może zostać zainstalowane przez każdego instalatora, który posiada odpowiednie uprawnienia państwowe tzw. „gazowe”. Zalecamy, aby montaż urządzenia był wykonany przez Autoryzowanego Instalatora, który posiada niezbędną dokumentację techniczną pozwalającą wykonać poprawną instalację i konfigurację urządzeń. Dodatkowo, jeżeli montaż zostanie wykonany przez Autoryzowanego Instalatora, może on dokonać wstępnego rozruchu urządzenia. W tym przypadku pierwsze uruchomienie musi być wykonane w ciągu 14 dni od daty rozruchu.

Czy instalowanie kotła kondensacyjnego się opłaca?

Przy instalacji kotła kondensacyjnego jest konieczność (w odróżnieniu od instalacji kotła konwencjonalnego) zastosowania systemu powietrzno-spalinowego. Dla kotłów kondensacyjnych, grzejniki powinny być dobrane na parametry temperatury wody grzewczej max. 70/55 °C (kotły konwencjonalne - 80/60 °C).

Cena kotła kondensacyjnego jest bardzo zlizona do ceny kotła konwencjonalnego (w zależności od parametrów urządzenia).

Oceniono, że zwrot kosztów inwestycyjnych przy zastosowaniu techniki kondensacyjnej w porównaniu do kotła konwencjonalnego wynosi około 5 lat.

Wykonanie instalacji z kotłem kondensacyjnym

Dla kotła kondensacyjnego o mocy do 20 kW, możliwe jest bezpośrednie (przez syfon) odprowadzenie kondensatu z kotła do kanalizacji. Przy kwasowości kondensatu wynoszącej ok. pH 3,5 i przy dużej zasadowości ścieków ogólnobytowych (pH 8) nie stanowi to problemu. Mozliwość jest także odprowadzenia kondensatu do oczyszczalni biologicznych.

Można również podłączyć kocioł do zmodernizowanej instalacji grzewczej, czy starszych instalacji grzewczych. Wówczas wymiana kotła konwencjonalnego na kondensacyjny powoduje zamknięcie układu grzewczego, przepłukanie instalacji, zamontowanie odmulacza i filtra wody grzewczej.

Gdzie zainstalować regulator temperatury?

Pomieszczenie, w którym instaluje się regulator temperatury (bądź czujnik temperatury) nazywa się reprezentatywnym lub referencyjnym. Każda zmiana temperatury w tym pomieszczeniu zadecyduje o zmianach temperatury zasilania całej instalacji centralnego ogrzewania.

Uwaga!
Wszystkie pomieszczenia w domu będą ogrzewane w dostateczny sposób wówczas, gdy regulator temperatury będzie zainstalowany w najchłodniejszym z ogrzewanych pomieszczeń.
Należy zatem wybrać pomieszczenie skierowane ku północnej stronie, często zacienione, w którym nie ma kominka, piekarnika lub innych urządzeń, które powodowałyby zakłócenie pracy regulatora (sztuczne oświetlenie). Regulator z czujnikiem temperatury montuje się około 1,5 m nad podłogą (temperatura w pomieszczeniu zmienia się wraz z wysokością - jest inna przy podłodze, inna pod sufitem).

Uwaga!
W pomieszczeniu z regulatorem temperatury, grzejniki powinny być bez zaworów z głowicami termostatycznymi. Regulator włączy kocioł, ale temperatura w pomieszczeniu nie będzie wzrastać, bo głowica termostatyczna przymknie zawór grzejnikowy. Jeśli temperatura w pomieszczeniu nie będzie się podnosić, regulator nie wyłączy kotła i ten będzie niepotrzebnie podgrzewał wodę w całej instalacji.
Regulator nie powinien być zasłaniany meblami, zasłonami, itp. Zamontowane w nim czujniki muszą mieć swobodny dostęp do powietrza znajdującego się w pokoju.

Urządzenia

Czy terma może współpracować z mieszającymi bateriami termostatycznymi?

Junkers umożliwia stosowanie baterii termostatycznych we współpracy z podgrzewaczami przepływowymi wody z płynną modulacją płomienia - WR i WRD. Należy jednak zadbać o to, aby nie było spadków ciśnienia w instalacji, w przeciwnym razie mogą być problemy z działaniem baterii termostatycznych.

Dlaczego lepiej kupić urządzenie w Autoryzowanej Sieci Sprzedaży?

Zalecamy zakup urządzenia grzewczego w Autoryzowanej Sieci Sprzedaży. W punktach autoryzowanych, można uzyskać niezbędną informację techniczną oraz wskazówki co do wyboru najlepszego rozwiązania. Firmy autoryzowane posiadają komplet materiałów technicznych i przechodzą cykliczne szkolenia, dlatego mogą służyć fachową poradą.

Jaką automatykę zastosować do kotłów?

Zalecane jest, aby regulatory pokojowe stosować do kotłów c.o. w małych lub średnich mieszkaniach czy domach. Regulator pokojowy pozwala na utrzymanie zadanej temperatury powietrza w ogrzewanym obiekcie. Dobrze jest zastosować regulator z możliwością zaprogramowania cykli ogrzewania z temperaturą komfortową i cykli oszczędzania (np. w nocy lub, gdy wszyscy domownicy są poza domem).

Z ekonomicznego punktu widzenia w obiektach od 100 m2 powierzchni, rozsądnym będzie zastosowanie do kotłów c.o. regulatorów pogodowych. Regulacja polega na podgrzewaniu przez kocioł wody zasilającej instalację centralnego ogrzewania do odpowiedniej temperatury. Temperatura zasilania jest liniowo zależna od temperatury powietrza na zewnątrz budynku. Regulacja temperatury zasilania pozwala osiągnąć dodatkowe oszczędności podczas eksploatacji centralnego ogrzewania. Przy większych obiektach ma to duży wpływ na oszczędności. Do kotłów kondensacyjnych bezwzględnie należy stosować regulację pogodową. Pozwala ona lepiej wykorzystać zjawisko kondensacji w przypadku, gdy kocioł pracuje w instalacjach na parametry obliczeniowe powyżej punktu rosy (np. 75/55oC). W tym przypadku tylko przy zastosowaniu regulacji pogodowej można osiągnąć średnioroczną sprawność znormalizowaną powyżej 100%. Do regulatorów pogodowych dobrze jest zastosować moduł, który dodatkowo kontroluje temperaturę w pomieszczeniu.

Jakie są różnice w sposobie zapłonu palnika głównego w termach marki Jukers?

W podgrzewaczach przepływowych wody, zapłon palnika głównego następuje od płomyka pilota, który w starych urządzeniach należało zapalić np. za pomocą zapałki.
Obecnie Junkers posiada trzy różne typy urządzeń klasyfikowane pod względem różnego zapłonu jako: ...E, ...B, ...G.

 • w podgrzewaczach typu W...E , układ zapłonowy płomyka dyżurnego jest ułatwiony. Świeczkę zapala się za pomocą zapalacza bateryjnego, zasilanego z ogniwa „baterii” R6 (dostępnych powszechnie w handlu). W tym typie urządzenia płomyk pali się przez cały czas,
 • w podgrzewaczu typu WRDP...B , zapłon jest sterowany całkowicie elektronicznie. W momencie poboru wody iskra zapala mały palnik zapalający a następnie od niego zapala się palnik główny. Takie rozwiązanie pozwoliło zachować niewybuchowy zapłon i wyeliminować cały czas palącą się świeczkę. Układ zapłonowy zasilany jest dwoma standardowymi i powszechnie używanymi bateriami R20,
 • w podgrzewaczu wody typu WRDP...G , również nie ma cały czas palącej się świeczki. Zapłon jest elektroniczny a energia elektryczna potrzebna do zapłonu wytwarzana jest w hydrogeneratorze (generatorze hydrodynamicznym).
Jakie są warunki gwarancji?

Na urządzenia grzewcze marki Junkers wraz z osprzętem udzielana jest gwarancja na 24 miesiące od daty uruchomienia przez Autoryzowany Serwis Junkers, lecz nie dłużej niż 30 miesięcy od daty zakupu. Oznacza to, że bez utraty części gwarancji, Klient ma pół roku na wykonanie wszelkich prac przygotowujących do używania urządzenia. Istnieje możliwość przedłużenia okresu gwarancji o kolejne 12 miesięcy. Aby gwarancja była ważna należy spełnić następujące warunki:

 • posiadanie prawidłowo wypełnionych i ostemplowanych przez Sprzedawcę: karty gwarancyjnej, karty uruchomienia i kuponów gwarancyjnych,
 • posiadanie dowodu zakupu urządzenia,
 • dokonanie pierwszego uruchomienia przez Autoryzowany Serwis i poświadczenie tego faktu w karcie gwarancyjnej; koszt uruchomienia zestawu z wyłączeniem dojazdu Autoryzowanego Serwisanta oraz prac instalacyjnych, pokrywa producent (po spełnieniu warunków opisanych w punktach 2a i 2b karty gwarancyjnej),
 • montaż i eksploatacja zgodne z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji obsługi, która jest integralną częścią warunków gwarancji.

Istnieje możliwość przedłużenia okresu gwarancji na okres 3 lat, to jest o kolejne 12 miesięcy. Tym samym urządzenia Junkers dostarczą ciepło zawsze i wszędzie.

Kiedy zastosować kocioł jedno- a kiedy dwufunkcyjny?

Na początek warto wspomnieć, czym różni się kocioł dwufunkcyjny od jednofunkcyjnego.

 • Kotły dwufunkcyjne służą do centralnego ogrzewania i równocześnie spełniają rolę przepływowego podgrzewacza ciepłej wody użytkowej.
 • Kotły jednofunkcyjne pełnią zaś rolę grzewczą w układzie c.o., ale mogą również – tak jest w przypadku każdego kotła wiszącego marki Junkers – współpracować z zasobnikiem ciepłej wody i tym samym również realizować zaopatrzenie w c.w.u.

Kotły dwufunkcyjne idealnie nadają się przede wszystkim w mieszkaniach z jedną łazienką, w których między urządzeniem grzewczym i najdalej wysuniętym punktem czerpalnym ciepłej wody jest stosunkowo niewielka odległość. W rozległych instalacjach, w domach jednorodzinnych i w przypadku zasilania większej liczby łazienek, zalecamy stosowanie kotłów jednofunkcyjnych współpracujących z zasobnikami c.w.u. o odpowiedniej pojemności, wynikającej z zapotrzebowania na wodę. Takie rozwiązanie pozwala na zgromadzenie odpowiedniej ilości c.w.u. w okresach jej mniejszego zużycia oraz na jednoczesną obsługę większej ilości punktów czerpalnych bez spadków ciśnienia a także daje możliwość podłączenia cyrkulacji i tym samym pobór ciepłej wody w punkcie czerpalnym natychmiast po odkręceniu kranu.

Na czym polega zapłon w podgrzewaczach wody z hydrogeneratorem?

Hydrogenerator o specjalnej konstrukcji (generator hydrodynamiczny) zainstalowany w przepływowych podgrzewaczach wody wytwarza energię elektryczną potrzebną do zasilenia układu zapłonowego. Element ten wposażony jest w turbinkę łopatkową, która obraca się podczas przepływu wody. Turbinka napędza generator elektryczny, który wytwarza energię elektryczną o napięciu 1,1 do 1,7V DC, niezbędną do wytworzenia iskry zapłonowej podczas każdorazowego uruchomienia podgrzewacza. Urządzenie nie wymaga żadnego dodatkowego zasilania w energię elektryczną. Hydrogenerator zainstalowany jest na przewodzie zimnej wody pomiędzy zespołem wodnym, a nagrzewnicą. Taka lokalizacja umożliwia uniknięcie odkładania kamienia, który intensywnie wytrąca się dopiero w temperaturach powyżej 60°C.

Co oznacza temin "otwarta / zamknięta komora spalania"?

Podgrzewacze z otwartą komorą spalania pobierają powietrze potrzebne do spalania gazu z pomieszczenia, w którym się znajdują. W takim wypadku jest konieczność zapewnienia odpowiedniej wentylacji, aby dostarczana była wystarczająca ilość powietrza.

Podgrzewacze z zamkniętą komorą spalania są jednym z najlepszych rozwiązań na rynku. Tego typu podgrzewacze nie pobierają powietrza do spalania gazu z pomieszczenia, ale zasysają je za pomocą specjalnego przewodu z zewnątrz budynku. Ponadto wyrzut spalin z podgrzewaczy odbywa się za pomocą wentylatora i bez względu na ciśninie powietrza na zewnątrz budynku spaliny zostaną usunięte z urządzenia.

Na czym polega zjawisko kondensacji?

Zjawisko kondensacji jest zauważalne w przyrodzi. Często wczesnym rankiem na trawie i liściach widać krople rosy, które są efektem przemiany pary wodnej w rosę. W niskiej temperaturze część pary wodnej zawartej w powietrzu ulega skropleniu. Podczas skraplania następuje uwolnienie energii zawartej w parze wodne.

Czy sprawność kotła może być wyższa niż 100%?

Sprawność kotła to stosunek ciepła wykorzystanego do ciepła włożonego.

Ciepło włożone odnosi się do tzw. wartości opałowej, która nie uwzględnia ciepła zawartego w parze wodnej zawartej w spalinach. Jeżeli ciepło wykorzystane powiększymy o dodatkową „darmową” energię ciepła skraplania, to sprawność kotła osiąga wartość większą od 100%.

Dla kotłów kondensacyjnych marki JUNKERS sprawność znormalizowana wynosi 109%.

Jakie zasobniki są najlepsze do kotłów kondensacyjnych?

Zasobniki gwarantują wysoki komfort użytkowania ciepłej wody. Każdy kocioł jednofunkcyjny może współpracować z zasobnikami ciepłej wody użytkowej. Takie rozwiązanie jest odpowiednie w przypadku, gdy zapotrzebowanie na ciepłą wodę jest duże, lub gdy pobiera się ją w kilku punktach czerpalnych równocześnie.

Najważniejsze korzyści:

 • dopasowanie do indywidulanego zapotrzebowania na c.w.u.
 • kształt i kolor obudowy dopasowane do kotła
 • anoda ochronna zabezpieczająca przed korozją
 • równoczesny pobór wody w kilku punktach czerpalnych
 • równomierna temperatura wody w punktach czerpalnch
 • natychmiastowa dostępność ciepłej wody

Dostępne wersje urządzeń:

 • wiszące prostopadłościenne,
 • stojące prostopadłościenne i cylindryczne
 • pojemności od 50 do 500 litrów
Czy kocioł kondensacyjny wymaga innych kominów?

Gazowe kotły kondensacyjne narzucają wymóg specjalnych systemów powietrzno-spalinowych, które dopasowane są do wymagań technologii kondensacyjnej, dlatego mówimy o systemie powietrzno-spalinowym, a nie o kominie.

Systemy powietrzno-spalinowe Junkersa doprowadzają świeże powietrze do urządzenia grzewczego a spaliny odprowadzają je do atmosfery. W zależności od miejsca montażu kotła, możliwe są nastepujące rozwiązania:

 • spaliny i dopływ powietrza do spalnia poprzez szacht w przciwprądzie
 • powietrze i spaliny prostopadle ponad dach
 • spaliny przez fasadę, powietrze do spalania z zewnątrz

Osprzęt spalinowy do kotłów kondensacyjnych dostępny jest w postaci rur sztywnych. Jest to bardzo ważne w przedsięwzięciach modernizacyjnych. Przy pomocy rur giętkich, większość kominów przystosowywuje się do współpracy z kotłami kondensacyjnymi.

Jest wiele różnorodnych możliwości, aby podłączyć kocioł kondensacyjny, np. przez fasadę budynku, pionowo/poziomo przez dach, w szachcie kominowym.

Jak działa regulator pokojowy?

Regulatory pokojowe zalecane są do stosowania w małych lub średnich mieszkaniach czy domach. Regulator pokojowy umożliwia utrzymanie zadanej temperatury powietrza w ogrzewanym obiekcie. Warto jest zastosować regulator z możliwością zaprogramowania cykli ogrzewania z temperaturą komfortową i cykli oszczędzania (np. w nocy lub gdy wszyscy domownicy są poza mieszkaniem).

Jak działa regulator pogodowy?

Z ekonomicznego punktu widzenia w obiektach o powierzchni od 100 m2 dobrym rozwiązaniem będzie zastosowanie regulatorów pogodowych. Przy większych obiektach ma to duże znaczenie przy rachunkach za gaz. Do kotłów kondensacyjnych powinno się stosować regulację pogodową. Pozwala ona lepiej wykorzystać zjawisko kondensacji w przypadku, gdy kocioł pracuje w instalacjach na parametry obliczeniowe powyżej punktu rosy (np. 75/55°C). W takim wypadku przy zastosowaniu regulacji pogodowej można osiągnąć średnioroczną sprawność znormalizowaną powyżej 100%. Do regulatorów pogodowych warto jest zastosować moduł, który dodatkowo kontroluje temperaturę w pomieszczeniu.